McChesney and Manson - mikeymc
Emma Patchett McChesney with Homer Manson McChesney, Japan July 15th 1907

Emma Patchett McChesney with Homer Manson McChesney, Japan July 15th 1907

emmahomermcchesneyjapan1907